Tatra T57 on hieno esimerkki tsekkoslovakialaisen autoteollisuuden käytännöllisyydestä ja oivalluskyvystä.

Tatra T57

Kaikki tarpeellinen keksittiin jo kauan sitten

Teksti: Wikipedia

Kuva: Wiki­pe­dia

Tat­ra T57 oli tšek­kos­lo­va­kia­lai­sen Tat­ran vuo­si­na 1931–1947 val­mis­ta­ma hen­ki­lö­au­to. Sii­tä teh­tiin usei­ta kori­mal­le­ja, jois­ta osa oli rää­tä­löi­ty asia­kas­tar­peen mukaan. Tšek­kos­lo­va­kian lisäk­si auto­ja val­mis­tet­tiin lisens­sil­lä Itävallassa.

Kan­san suus­sa lem­pi­ni­men Hadimrš­ka saa­nees­ta T57:stä val­mis­tet­tiin kol­mea kehi­tys­ver­sio­ta: T57, T57A ja T57B. Näis­tä teh­tiin myös soti­las­käyt­töön suun­ni­tel­tu­ja muun­nel­mia, joi­ta käy­tet­tiin aina­kin Tšek­kos­lo­va­kian, Sak­san ja Kii­nan tasa­val­lan asevoimissa.

T57:n val­mis­tus mää­rät­tiin lope­tet­ta­vak­si tois­ta maa­il­man­so­taa seu­ran­neis­sa suun­ni­tel­ma­ta­lou­den uudel­leen­jär­jes­te­lyis­sä ja se jäi Tat­ran vii­mei­sek­si pikkuautoksi.

Iso osa T57:n suun­nit­te­lu­vas­tuus­ta annet­tiin nuo­rel­le, vuon­na 1927 Tat­ran pal­ve­luk­seen siir­ty­neel­le Erich Übe­lac­ke­ril­le, sil­lä Tat­ran tek­ni­sen joh­ta­jan Hans Ledwin­kan aika kului mui­den suun­nit­te­lu­pro­jek­tien paris­sa. Läh­tö­koh­ta­na käy­tet­tiin edel­tä­jä­mal­li T12:n raken­net­ta. Auton moot­to­ri kas­va­tet­tiin kak­si­sy­lin­te­ri­ses­tä neli­sy­lin­te­ri­sek­si. Mat­kus­tus­mu­ka­vuut­ta paran­net­tiin lisää­mäl­lä etuak­se­lil­le toi­nen poi­kit­tai­nen leh­ti­jousi. Autoon tuli edis­tyk­sel­li­ses­ti hammastanko-ohjaus, mikä oli poik­keuk­sel­lis­ta pik­kuau­to­ko­ko­luo­kas­sa. Sen ansios­ta auton kään­tö­sä­de oli ainoas­taan kuusi met­riä. Jäl­keen­päin Ledwin­kan sano­taan huo­man­neen jär­jes­tel­män tul­leen lii­an kalliiksi.

Demo­ju­tun kuva­teks­ti sijoit­tuu aina kuvan alapuolelle.

Auto esi­tel­tiin Brnon auto­näyt­te­lys­sä loka­kuus­sa 1931 ja se sai hyvän vas­taan­o­ton. Kan­san suus­sa auton lem­pi­ni­mek­si tuli Hadimrš­ka, jota ei voi suo­raan kään­tää, mut­ta sanas­ta syn­tyy miel­leyh­ty­mä käärmeeseen.

Muunnelmat

1935 esi­tel­tiin päi­vi­tet­ty ver­sio T57A, jon­ka ulko­nä­köä oli ajan­mu­kais­tet­tu isom­man T75:n tyy­li­ses­ti. Tek­ni­ses­ti se ei kui­ten­kaan juu­ri eron­nut edel­tä­jäs­tään. Tätä seu­ra­si vuon­na 1938 T57B, jon­ka moot­to­rin isku­ti­la­vuut­ta oli kas­va­tet­tu, vaih­teis­ton väli­tys­tä muu­tet­tu ja koria muo­toil­tu lin­jak­kaam­mak­si. Uusi varus­te oli pol­ki­men kaut­ta toi­mi­va keskuspainevoitelujärjestelmä.

1930-luvun alus­sa Tat­ral­la alet­tiin paneu­tua vir­ta­vii­vais­ten auton­ko­rien suun­nit­te­luun unka­ri­lai­sen aero­dy­na­mii­kan pio­nee­rin, Pál Járayn tut­ki­mus­tu­los­ten innoit­ta­ma­na. Vuon­na 1931 raken­net­tiin Übe­lac­ke­rin ja Hans Ledwin­kan pojan, Erich Ledwin­kan joh­dol­la kak­si taka­moot­to­ri­sen V 570 ‑pik­kuau­ton pro­to­tyyp­piä. Seu­raa­va­na vuon­na Járay itse luon­nos­te­li T57:n alus­tal­le lin­jak­kaan korin, joka jäi suun­nit­te­luas­teel­le. 1933 val­mis­tui kol­mas V 570 ‑pro­to­tyyp­pi, jon­ka kori oli muo­toil­tu aikai­sem­pia huo­mat­ta­vas­ti lin­jak­kaam­min. Pro­jek­ti kui­ten­kin hyl­ly­tet­tiin, sil­lä yri­tyk­sen joh­dos­sa ei oltu haluk­kai­ta kor­vaa­maan juu­ri esi­tel­tyä T57:ää, jon­ka myyn­ti oli 1930-luvun lamas­ta huo­li­mat­ta läh­te­nyt hyvin käyn­tiin. T57-mallin sano­taan koi­tu­neen yri­tyk­sen pelas­tuk­sek­si vai­keas­sa talou­del­li­ses­sa tilanteessa.

Vir­ta­vii­vai­sen muo­toi­lun arvel­tiin myy­vän parem­min ylem­mäs­sä koko­luo­kas­sa. Tämä antoi alkusy­säyk­sen val­lan­ku­mouk­sel­li­sen T77-mallin suunnittelulle.

Teknisiä tietoja

Autos­sa oli voi­man­läh­tee­nä ilma­jääh­dyt­tei­nen, neli­sy­lin­te­ri­nen neli­tah­ti­nen bok­se­ri­moot­to­ri. Moot­to­rin­loh­ko oli alu­mii­ni­va­lua. Sen etu­puo­lel­la oli jääh­dy­tys­pu­hal­lin. Kaa­sut­ti­me­na oli Zenith 30T tai Amal 26VD. Säh­kö­jär­jes­tel­mä oli 6‑volttinen ja syty­tys­jär­jes­tel­mä oli aluk­si Boschin val­mis­ta­ma, sit­tem­min käy­tet­tiin myös Scin­til­lan tuot­tei­ta. Mag­neet­to oli joko Scin­til­la R82 W tai Bosch RJC. Myös käyn­nis­tys­moot­to­rien toi­mit­ta­ji­na käy­tet­tiin molem­pia valmistajia.

Moot­to­ril­ta voi­ma välit­tyi kui­van, yksi­le­vyi­sen kyt­ki­men sekä neli­no­peuk­si­sen vaih­teis­ton kaut­ta auton kan­ta­va­na raken­tee­na toi­mi­neen kes­kus­put­ki­run­gon sisäl­lä kul­ke­neel­le voi­man­siir­toak­se­lil­le ja siel­tä taka­pyö­ril­le. Taka-akselilla oli hei­lu­ri­tyyp­pi­nen eril­lis­jousi­tus ja sekä edes­sä että taka­na oli poi­kit­tain asen­ne­tut, puo­liel­lip­ti­set leh­ti­jouset. Edes­sä oli kak­si jousi­pak­kaa, jois­ta toi­nen oli kiin­ni­tet­ty moot­to­rin­loh­kon alle ja toi­nen pääl­le. Taka­jousi oli kiin­ni­tet­ty kes­kel­tä veto­pyö­räs­tön run­koon ja päis­tään jar­ru­kil­piin. Jar­rui­na oli kai­kil­la pyö­ril­lä mekaa­ni­ses­ti toi­mi­vat rum­pu­jar­rut. Sei­son­ta­jar­ru vai­kut­ti takapyöriin.

Autos­ta oli teh­taal­ta saa­ta­va­na nel­jä kori­mal­lia: 2‑ovinen ja 4‑paikkainen sedan, saman­ko­koi­nen cabrio­let, 2‑ovinen cabrio­let johon sai lisä­va­rus­tee­na ano­pi­nis­tui­men sekä 3‑ovinen, 2‑paikkainen paket­ti­au­to. Tat­ra kui­ten­kin myi val­mii­ta alus­to­ja ilman kore­ja Bohe­mian ja Sodom­kan kal­tai­sil­le itse­näi­sil­le kori­val­mis­ta­jil­le, jot­ka varus­ti­vat nii­tä eri­lai­sil­la koreil­la asia­kas­tar­pei­den mukaan.

Reportaasit

Pelastetaan gorillat

Ihmi­set ja goril­lat ovat läheis­tä sukua – jaam­me perä­ti 98,3 % peri­mäs­täm­me. Suku­lai­suus­suh­de ei ole toi­mi­nut kui­ten­kaan goril­lan eduk­si: Ihmi­nen tap­paa näi­tä upei­ta eläi­miä lihan vuok­si. Nii­tä pyy­dys­te­tään myös lem­mi­keik­si ja usko­mus­hoi­to­jen tar­pei­siin. Lisäk­si eli­nym­pä­ris­tön tuhou­tu­mi­nen ja pilaan­tu­mi­nen uhkaa­vat gorilloja. 

Lue lisää »

Mikä verkkolehti on ja kuinka se toimii

Samal­la taval­la, kuin nipus­ta pape­ria syn­tyy leh­ti sito­mal­la sivut yhteen, verk­ko­si­vuis­ta syn­tyy “leh­ti” lisää­mäl­lä tar­vit­ta­va tek­no­lo­gia ja omi­nai­suu­det. TimeZi­ne on “aito” verk­ko­leh­ti, se on suun­ni­tel­tu ruu­dul­ta luet­ta­vak­si ja säh­köi­seen julkaisutoimintaan.

Lue lisää »

Juice teki miehen työn

Juice Les­ki­nen jät­ti jäl­keen­sä val­tai­san tuo­tan­non. Pää­asias­sa tun­nem­me hänet puhut­te­le­vas­ta ja rik­kaas­ta musii­kil­li­ses­ta tuo­tan­nos­ta, mut­ta myös hänen kir­jal­li­set ansion­sa ovat mittavat.

Lue lisää »

Dinosaurusten kehittyminen ja kukoistus

Nimi Din­osau­rus tar­koit­taa hir­mu­lis­koa ( kreikk. dei­nos, ‘hir­mui­nen’ ja sau­ros, ‘matelija/lisko’). Nimen kek­si vuon­na 1842 englan­ti­lai­nen luon­non­tut­ki­ja Ric­hard Owen. Eri din­osau­rus­ten nimis­sä on eri­lai­sia päät­tei­tä ja mui­ta osia, jot­ka kuvaa­vat nii­den omi­nai­suuk­sia, esi­mer­kik­si sii­vel­li­syyt­tä tai ham­pai­ta. Pää­tet­tä ‑sau­rus käy­te­tään eten­kin mate­li­ja­mais­ten eläin­ten nimis­sä, ja pää­te ‑rap­tor (lat. ‘ros­vo’) tar­koit­taa saa­lis­ta­jaa ja petoa. Nimiä on annet­tu usein myös tut­ki­joi­den ja löy­tö­paik­ko­jen mukaan. 

Lue lisää »

Arkkitehtuuri oli joskus kaunista

Eliel Saa­ri­nen (1873 – 1950) oli kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­ti. Hänen pää­tyy­li­suun­tan­sa oli­vat kan­sal­lis­ro­man­tiik­ka ja jugend. Opis­kel­les­saan tek­ni­ses­sä kor­kea­kou­lus­sa Eliel Saa­ri­nen tutus­tui kah­teen muu­hun nuo­reen ark­ki­teh­tiin, Her­man Gesel­liuk­seen ja Armas Lindgre­niin. Kol­mik­ko perus­ti 1896 ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton Gesel­lius, Lindgren & Saarinen.

Lue lisää »

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maailmassa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan siitä,

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Julkaise lehtesi sähköisesti