Ruotsin Helsingin-suurlähetystö

Vaaleanpunainen unelma meren äärellä

Kauppatorin kulmalla ja Helsingin paraatipaikalla sijaitsee eräs Ruotsin kauneimmista rakennuksista.

Talo raken­net­tiin alun perin vuo­si­na 1839–1843 kaup­pa­neu­vos J. H. Hei­den­strauc­hin asuin­ra­ken­nuk­sek­si, toden­nä­köi­ses­ti ark­ki­teh­ti A. F. Grans­ted­tin suun­nit­te­le­ma­na. Empi­re­tyy­lis­tä raken­nus­ta pidet­tiin tuol­loin yhte­nä kau­pun­gin kau­neim­mis­ta yksi­tyis­ta­lois­ta, jos­kaan sen­ai­kai­ses­ta ulko­näös­tä ei ole enää juu­ri mitään jäljellä.

Hei­den­strauc­hin kuol­tua 1847 talo ehti vaih­taa useas­ti omis­ta­jaa, kun­nes sen osti vuon­na 1883 kaup­pa­neu­vos Jakov Tscher­nischeff, joka muut­ti sen 150 asuk­kaan vuo­kra­ka­sar­mik­si. Hän muu­tat­ti myös jul­ki­si­vun tuol­loin Venä­jäl­lä muo­dis­sa olleen uus­ba­rok­ki­tyy­lin mukai­sek­si, mikä herät­ti jul­ki­suu­des­sa arvos­te­lua. Muu­tos­työt suun­nit­te­li­vat ark­ki­teh­dit Cons­tan­tin Kise­leff ja W. Reiss. 1900-luvun alus­sa raken­nuk­ses­sa toi­mi Venä­jän val­tion­pan­kin konttori.

Ruot­sin val­tio osti raken­nuk­sen 400 000 kruu­nun hin­nal­la vuon­na 1921, ja jäl­leen toteu­tet­tiin suu­ret muu­tos­työt, täl­lä ker­taa ark­ki­teh­ti Tor­ben Gru­tin suun­ni­tel­mien mukaan. Hän suun­nit­te­li sen Nico­de­mus Tes­si­nin tyy­liä jäl­ji­tel­len, muis­tut­ta­maan Tuk­hol­man kunin­kaal­li­sen lin­nan jul­ki­si­vua. Tilaa­jan toi­vo­mus oli, että raken­nus muis­tut­tai­si Ruot­sis­ta vie­raas­sa maas­sa. 1980-luvulla sisä­ti­lat uudis­tet­tiin suo­ma­lai­sen ark­ki­teh­ti­pro­fes­so­ri Erik Kråk­strö­min suun­ni­tel­mien mukaan.

Tatra T57

Tat­ra T57 oli tšek­kos­lo­va­kia­lai­sen Tat­ran vuo­si­na 1931–1947 val­mis­ta­ma hen­ki­lö­au­to. Sii­tä teh­tiin usei­ta kori­mal­le­ja, jois­ta osa oli rää­tä­löi­ty asia­kas­tar­peen mukaan. Tšek­kos­lo­va­kian lisäk­si auto­ja val­mis­tet­tiin lisens­sil­lä Itävallassa.

Lue lisää »

Pelastetaan gorillat

Ihmi­set ja goril­lat ovat läheis­tä sukua – jaam­me perä­ti 98,3 % peri­mäs­täm­me. Suku­lai­suus­suh­de ei ole toi­mi­nut kui­ten­kaan goril­lan eduk­si: Ihmi­nen tap­paa näi­tä upei­ta eläi­miä lihan vuok­si. Nii­tä pyy­dys­te­tään myös lem­mi­keik­si ja usko­mus­hoi­to­jen tar­pei­siin. Lisäk­si eli­nym­pä­ris­tön tuhou­tu­mi­nen ja pilaan­tu­mi­nen uhkaa­vat gorilloja. 

Lue lisää »

Mikä verkkolehti on ja kuinka se toimii

Samal­la taval­la, kuin nipus­ta pape­ria syn­tyy leh­ti sito­mal­la sivut yhteen, verk­ko­si­vuis­ta syn­tyy “leh­ti” lisää­mäl­lä tar­vit­ta­va tek­no­lo­gia ja omi­nai­suu­det. TimeZi­ne on “aito” verk­ko­leh­ti, se on suun­ni­tel­tu ruu­dul­ta luet­ta­vak­si ja säh­köi­seen julkaisutoimintaan.

Lue lisää »

Juice teki miehen työn

Juice Les­ki­nen jät­ti jäl­keen­sä val­tai­san tuo­tan­non. Pää­asias­sa tun­nem­me hänet puhut­te­le­vas­ta ja rik­kaas­ta musii­kil­li­ses­ta tuo­tan­nos­ta, mut­ta myös hänen kir­jal­li­set ansion­sa ovat mittavat.

Lue lisää »

Dinosaurusten kehittyminen ja kukoistus

Nimi Din­osau­rus tar­koit­taa hir­mu­lis­koa ( kreikk. dei­nos, ‘hir­mui­nen’ ja sau­ros, ‘matelija/lisko’). Nimen kek­si vuon­na 1842 englan­ti­lai­nen luon­non­tut­ki­ja Ric­hard Owen. Eri din­osau­rus­ten nimis­sä on eri­lai­sia päät­tei­tä ja mui­ta osia, jot­ka kuvaa­vat nii­den omi­nai­suuk­sia, esi­mer­kik­si sii­vel­li­syyt­tä tai ham­pai­ta. Pää­tet­tä ‑sau­rus käy­te­tään eten­kin mate­li­ja­mais­ten eläin­ten nimis­sä, ja pää­te ‑rap­tor (lat. ‘ros­vo’) tar­koit­taa saa­lis­ta­jaa ja petoa. Nimiä on annet­tu usein myös tut­ki­joi­den ja löy­tö­paik­ko­jen mukaan. 

Lue lisää »

Arkkitehtuuri oli joskus kaunista

Eliel Saa­ri­nen (1873 – 1950) oli kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­ti. Hänen pää­tyy­li­suun­tan­sa oli­vat kan­sal­lis­ro­man­tiik­ka ja jugend. Opis­kel­les­saan tek­ni­ses­sä kor­kea­kou­lus­sa Eliel Saa­ri­nen tutus­tui kah­teen muu­hun nuo­reen ark­ki­teh­tiin, Her­man Gesel­liuk­seen ja Armas Lindgre­niin. Kol­mik­ko perus­ti 1896 ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton Gesel­lius, Lindgren & Saarinen.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Julkaise lehtesi sähköisesti