Lyhyet

Musiikki

Ennen oli brit­ti­läi­siä mop­pi­tuk­ka­poi­kia, jot­ka soit­ti­vat hyvää musiik­kia. Ei tar­vin­nut pelä­tä, että nii­den kei­koil­la puser­re­taan täry­kal­vot rusi­noik­si. Ennen oli myös näi­tä oikei­ta, vai­kean tien kul­ke­nei­ta klas­si­sia sävel­tä­jiä, jot­ka teki­vät kaik­kea mah­ta­van jyke­vää koto­naan kuo­le­man­tau­dis­sa röhien. Kukaan nyky­muusi­kois­ta ei var­mas­ti sai­si aikaan mitään sen kal­tais­ta­kaan. Suo­mes­sa oli­vat Juicet, Jun­nut, Lee­va­rit ja nämä, joi­ta saat­toi­vat kuun­nel­la niin nuo­ret kuin van­hat­kin. He oli­vat räm­pi­neet jul­ki­suu­teen kovan tien kaut­ta, eivät­kä siel­lä sit­ten eri­tyi­sem­min viih­ty­neet. Jokai­nen hyvä pop­pa­ri kuo­li nuo­re­na, ja nyt on jäl­jel­lä vain Mik­ko Ala­ta­lo, Eput ja muu jämä. Sit­ten on pin­nal­le nous­sut kaik­kea kuraa, kuten tämä käsit­tä­mä­tön hevi­jy­tä. On tun­te­mat­to­mak­si maa­lat­tu­ja pik­ku­tyt­tö­jä, jot­ka ovat muka niin suo­sit­tu­ja, kun ei kukaan tajua mis­tä nii­den musii­kis­sa on kyse. Jot­ta nii­den musiik­kia voi rau­has­sa kuun­nel­la, niin pitää pään ympä­ril­le ensin kie­toa untu­va­täk­ki ja sitoa se jämä­käs­ti maa­la­rin­tei­pil­lä kiin­ni. En tosin näe mitään syy­tä sil­le, mik­si joku nii­den musiik­kia haluai­si kuun­nel­la. Kai­ken maa­il­man Idols­sii­nit ja Talent­tii­nit syl­ke­vät ilmoil­le jou­ta­via tusi­na­pop­pa­rei­ta, joil­le pitää mui­den teh­dä säve­let ja sanoi­tuk­set kun eivät he itse osaa, eivät­kä he sil­ti­kään saa aikaan mitään kuun­nel­ta­vaa. Van­han ajan käsi­työ­läis­muusi­kot teki­vät kai­ken itse ja sai­vat liki­pi­täen tyh­jäs­tä ja kons­te­ja kaih­ta­mat­ta kehi­tel­tyä kasaan rohi­se­van levyl­li­sen mene­vää, hyvää musiik­kia. Nyky­ään eivät levyt­kään rohi­se.

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maa­il­mas­sa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan sii­tä, miten vai­ke­aa elä­mä muka­mas oli, kun

Lue lisää »

Muumihahmot

”Van­ha per­he­ku­va” muu­mien suvus­ta. Muu­mit asu­vat Muu­mi­laak­sos­sa Muu­mi­ta­los­sa. Muu­mi­per­hee­seen kuu­lu­vat Muu­mi­peik­ko sekä hänen äitin­sä Muu­mi­mam­ma

Lue lisää »

MS-DOS

Mic­ro­sof­tin vuon­na 1981 jul­kai­se­ma, teks­ti­poh­jai­sel­la komen­to­liit­ty­mäl­lä varus­tet­tu käyt­tö­jär­jes­tel­mä. Se oli ensim­mäi­nen laa­jal­ti levin­nyt käyt­tö­jär­jes­tel­mä IBM PC ‑tie­to­ko­neil­le.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!