Lyhyet

Maaseutu

Ennen oli­vat maa­lais­ky­lät täyn­nä elä­mää. Meno oli kuin Maa­lais­ko­me­diois­sa, ja kylil­lä riit­ti per­soo­nal­li­suuk­sia vaik­ka muil­le jakaa. Per­soo­nal­li­nen isä kas­vat­ti pojas­ta per­soo­nal­li­sen mie­hen, jot­ta poi­ka sit­ten saat­toi aikui­se­na astua isän­sä tilal­le maa­lais­ta­lon isän­näk­si. Jos poi­ka oli­si horis­sut jos­tain opis­ke­lus­ta tai tai­tei­li­jae­lä­mäs­tä, niin hänel­le oli­si nau­ret­tu päin naa­maa ja sit­ten hänen pää­tään oli­si pyö­ri­tet­ty pas­ka­tun­kios­sa. Kau­pun­gil­la käy­tiin vain pakon edes­sä, kuten nai­sen­rii­aus­reis­suil­la, ja sit­ten palat­tiin takai­sin tur­val­li­seen koti­ky­lään. Hert­tai­sis­ta kylä­kau­pois­ta ostet­tiin kaik­ki mitä elä­mi­seen tar­vit­tiin ja mitä ei oma tila tuot­ta­nut. Kylä­kou­luis­sa per­soo­nal­li­set opet­ta­jat takoi­vat oppi­lai­den päi­hin per­soo­nal­lis­ta, hyö­dyl­lis­tä tie­toa sii­tä miten hyvä maa Neu­vos­to­liit­to on ja miten hyvä mies Urk­ki on. Nyky­ään on kylä­kou­lut ja ‑kau­pat lak­kau­tet­tu ja maa­seu­tu on täyn­nä rik­kai­ta ja hurs­kai­ta les­ta­dio­lai­sia, jois­sa ei ole per­soo­nal­li­suut­ta nimek­si­kään. Maa­lais­jär­keä­kään ei enää kukaan osaa käyt­tää, vaan tar­vi­taan kai­ken maa­il­man per­soo­nat­to­mat asian­tun­ti­jat selit­tä­mään asioi­ta per­soo­nat­to­mill­le ihmisille.

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maailmassa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan sii­tä, miten vai­ke­aa elä­mä muka­mas oli, kun

Lue lisää »

Muumihahmot

”Van­ha per­he­ku­va” muu­mien suvus­ta. Muu­mit asu­vat Muu­mi­laak­sos­sa Muu­mi­ta­los­sa. Muu­mi­per­hee­seen kuu­lu­vat Muu­mi­peik­ko sekä hänen äitin­sä Muumimamma

Lue lisää »

MS-DOS

Mic­ro­sof­tin vuon­na 1981 jul­kai­se­ma, teks­ti­poh­jai­sel­la komen­to­liit­ty­mäl­lä varus­tet­tu käyt­tö­jär­jes­tel­mä. Se oli ensim­mäi­nen laa­jal­ti levin­nyt käyt­tö­jär­jes­tel­mä IBM PC ‑tie­to­ko­neil­le.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!