Kaikki artikkelit

Edisty on työkalu muuntokoulutukseen

Yle uuti­soi 11.6.2019 työ­mark­ki­noi­den mur­rok­ses­ta. Man­power Grou­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kario­la puhui sii­tä, että on pal­jon­kin alo­ja, joil­la on aitoa työ­voi­ma­pu­laa ja huu­ta­va tar­ve osaa­jil­le. Hänen mukaan­sa rat­kai­su on muun­to­kou­lu­tuk­sen tun­tu­va nopeuttaminen.

Lue lisää »

Maaseutu

Ennen oli­vat maa­lais­ky­lät täyn­nä elä­mää. Meno oli kuin Maa­lais­ko­me­diois­sa, ja kylil­lä riit­ti per­soo­nal­li­suuk­sia vaik­ka muil­le jakaa. Per­soo­nal­li­nen isä kas­vat­ti pojas­ta per­soo­nal­li­sen mie­hen, jot­ta poi­ka sitten

Lue lisää »

Musiikki

Ennen oli brit­ti­läi­siä mop­pi­tuk­ka­poi­kia, jot­ka soit­ti­vat hyvää musiik­kia. Ei tar­vin­nut pelä­tä, että nii­den kei­koil­la puser­re­taan täry­kal­vot rusi­noik­si. Ennen oli myös näi­tä oikei­ta, vai­kean tien kulkeneita

Lue lisää »

Avioliitto

  Ennen, hyvi­nä aikoi­na, oli avio­liit­to var­sin yksin­ker­tai­nen jut­tu. Kesäil­lan lep­peäs­sä hämys­sä lava­tans­sien jäl­kei­nen saat­ti­reis­su teki hel­pos­ti mut­kan hei­nä­la­don kaut­ta. Muu­ta­maa viik­koa myö­hem­min nei­to huomasi

Lue lisää »

Tupakointi

Ennen oli tupa­koin­ti hie­noa hom­maa. Tuk­ki­sa­vo­tas­sa istah­det­tiin polt­te­le­maan pers­tu­pa­kat, her­ra­ker­hois­sa tupru­tel­tiin muh­kei­ta sika­rei­ta ja fii­nit nai­set polt­te­li­vat filt­te­ri­sa­vuk­kei­ta pit­käs­sä imuk­kees­sa. Arvok­kaas­ti ja har­tau­del­la nau­tis­kel­tiin kopalliset

Lue lisää »

Eläintarhat

Ennen oli eläin­tar­hois­sa siis­tit, pie­net rau­ta­hä­kit, joi­hin eläi­met ase­tet­tiin näyt­teil­le. Hie­nos­ti pää­si kaik­ki lap­set­kin näke­mään eläi­met. Nyky­ään on joka elu­kal­la heh­taa­rin puis­to jon­ne pii­lou­tua. Miten

Lue lisää »

Autot

Van­haan hyvään aikaan oli tip­pa­rel­lu, pom­pan nap­pi ja kupla­folk­ka­ri. Kivas­ti nii­hin mah­tui ydin­per­he kap­säk­kei­neen, eikä kenel­lä­kään ollut tyl­sää. Tek­niik­ka oli yksin­ker­tais­ta ja luo­tet­ta­vaa, ja jos

Lue lisää »

Mikä verkkolehti on ja kuinka se toimii

Samal­la taval­la, kuin nipus­ta pape­ria syn­tyy leh­ti sito­mal­la sivut yhteen, verk­ko­si­vuis­ta syn­tyy “leh­ti” lisää­mäl­lä tar­vit­ta­va tek­no­lo­gia ja omi­nai­suu­det. TimeZi­ne on “aito” verk­ko­leh­ti, se on suun­ni­tel­tu ruu­dul­ta luet­ta­vak­si ja säh­köi­seen julkaisutoimintaan.

Lue lisää »

Asfaltti muutti kaiken

Asfalt­ti­pääl­lys­teet ovat öljys­tä jalos­te­tun bitu­min ja kiviai­nek­sen seok­sia, joi­ta käy­te­tään tei­den pääl­lys­tyk­seen. Asfalt­ti­pääl­lys­teet lue­taan beto­nin ohel­la kes­to­pääl­lys­tei­siin toi­sin kuin esi­mer­kik­si öljy­so­ra. Asfalt­ti­pääl­lys­teis­tä puhut­taes­sa käy­te­tään usein yleis­ni­mi­tys­tä asfalt­ti (myös asvalt­ti). Asfalt­ti on myös nimi­tys luon­nos­sa esiin­ty­väl­le bitumille.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maailmassa.

Lue lisää »
Julkaise lehtesi sähköisesti