Lyhyet

Hymiöt

Hymiö on Scott Fahl­ma­nin 19. syys­kuu­ta 1982 kek­si­mä tapa lisä­tä teks­ti­muo­toi­sen esi­tyk­sen, kuten säh­kö­pos­tin tai teks­ti­vies­tin, ilmai­su­voi­maa. Hymiö, esi­mer­kik­si :-), muo­dos­tuu nor­maa­leis­ta ASCII-merkeistä ja se voi­daan tul­ki­ta kään­tä­mäl­lä mie­les­sään kuvio­ta yhdek­sän­kym­men­tä astet­ta myö­tä­päi­vään. Täl­löin merk­kien voi miel­tää esit­tä­vän naa­maa sil­mi­neen, neni­neen ja sui­neen; nenä eli vii­va­merk­ki tosin jää usein pois. Monet nykyi­set kes­kus­te­luoh­jel­mis­tot ovat otta­neet tavak­si kor­va­ta teks­ti­poh­jai­set hymiöt graa­fi­sil­la, piir­re­tyil­lä hymiöil­lä, jol­loin ne myös ovat kat­se­lusuun­nas­sa oikein päin. Hymiöt ovat ylei­siä nuo­ri­so­kult­tuu­ris­sa esi­mer­kik­si teks­ti­vies­teis­sä tai pika­vies­tin­tä­oh­jel­mis­sa.

Ylei­sim­min käy­tös­sä ole­vien perus­hy­miöi­den kuten ;} ‚:), :(, ;), :P, xD ja 😀 lisäk­si mui­ta vaa­ka­hy­miöi­tä on lukui­sia. Vaa­ka­ta­sos­sa esi­tet­ty­jen hymiöi­den lisäk­si on ole­mas­sa myös hymiöi­den kal­tai­sia, lyhyi­tä ASCII-kuvioita eli niin sanot­tua ASCII-taidetta. Välil­lä näi­tä yksi­ri­vi­siä kut­su­taan usein erheel­li­ses­ti hymiöik­si, ehkä­pä saman­kal­tai­sen käyt­tö­ta­van joh­dos­ta.

Hymiöi­tä voi­daan teh­dä pys­ty­ta­sos­sa. Edel­li­sis­tä poi­ke­ten pys­ty­hy­miöt ovat oikein päin eli pys­tys­sä, joten nii­den kat­se­le­mi­nen ei vaa­di juu­ri­kaan mie­li­ku­vi­tus­ta. Pys­ty­hy­miöi­tä sano­taan myös japa­ni­lai­sik­si hymiöik­si tai ani­me­hy­miöik­si — joko sik­si, että ne muis­tut­ta­vat iso­sil­mäi­siä japa­ni­lai­sia ani­maa­tio­hah­mo­ja, tai kos­ka ne on mah­dol­li­ses­ti kek­sit­ty Japa­nis­sa. Japa­nis­sa käy­te­tään myös sel­lai­sia hymiöi­tä, joi­den teke­mi­seen vaa­di­taan japa­ni­lai­sia kana­merk­ke­jä, esi­mer­kik­si ^ワ^ (iso hymy).

Emojit

Emo­jit ovat jouk­ko hymiö- ja kuva­sym­bo­lei­ta, jot­ka on otet­tu osak­si Unicode-standardia. Emoji-symbolit ovat läh­töi­sin japa­ni­lai­sis­ta mat­ka­pu­he­lin­ver­kois­ta (NTT DoCo­Mo, KDDI AU & Soft­bank), ja ne on otet­tu mer­kis­tö­jen yhden­mu­kais­ta­mi­sen takia osak­si Unico­dea. Eri­lai­sia tun­tei­ta ilmai­se­vien hymiö­merk­kien lisäk­si emoji-symboleissa on muun muas­sa arki­päi­väis­tä elä­mää, ruo­kia, viih­det­tä, sää­tä, ihmi­siä ja eläi­miä kuvaa­via sym­bo­lei­ta. Kan­sain­vä­li­seen suo­sioon emoji-merkit nousi­vat iOS- ja Android ‑käyt­tö­jär­jes­tel­mien myö­tä. Kos­ka emo­jit ovat vain mer­ki­tyk­sel­tään mää­ri­tel­ty­jä sym­bo­le­ja, eivät­kä tar­kas­ti mää­ri­tel­ty­jä kuvia, eri kir­ja­sin­la­jit, ohjel­mis­tot, verk­ko­si­vut ja käyt­tö­jär­jes­tel­mät näyt­tä­vät ne hie­man eri­lai­si­na.

Unicode-standardoinnin myö­tä emoji-valikoimaa on laa­jen­net­tu huo­mat­ta­vas­ti, ja mer­keis­sä on pyrit­ty myös pää­se­mään eroon kult­tuu­ri­si­don­nai­suu­des­ta. Esi­mer­kik­si maa­koo­dit eri mai­den lip­pu­jen ilmai­se­mi­sek­si lisät­tiin Unico­de 6.0:aan ja ihmis­hah­mo­jen ihon­vä­rin mää­rit­te­ly tuli mah­dol­li­sek­si Unico­de 8.0:n myö­tä.

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maa­il­mas­sa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan sii­tä, miten vai­ke­aa elä­mä muka­mas oli, kun

Lue lisää »

Muumihahmot

”Van­ha per­he­ku­va” muu­mien suvus­ta. Muu­mit asu­vat Muu­mi­laak­sos­sa Muu­mi­ta­los­sa. Muu­mi­per­hee­seen kuu­lu­vat Muu­mi­peik­ko sekä hänen äitin­sä Muu­mi­mam­ma

Lue lisää »

MS-DOS

Mic­ro­sof­tin vuon­na 1981 jul­kai­se­ma, teks­ti­poh­jai­sel­la komen­to­liit­ty­mäl­lä varus­tet­tu käyt­tö­jär­jes­tel­mä. Se oli ensim­mäi­nen laa­jal­ti levin­nyt käyt­tö­jär­jes­tel­mä IBM PC ‑tie­to­ko­neil­le.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!