Hinnoittelu

Hintoihin lisätään ALV 24%

Pieni

Perus­toi­min­not
€ 2 500 Asen­nus
 • Muotoiluautomaatio 
 • Res­pon­sii­vi­nen rakenne 
 • Kehit­ty­nyt tietokanta 
Edul­li­nen

Keskisuuri

Täy­si­ve­ri­nen aikakauslehti
€ 4 500 Asen­nus
 • Vapaa osastointi 
 • Multimediatyökalut 
 • Visual editor 
Laa­ja

Pro

Time3 jul­kai­su­jär­jes­tel­mäl­lä
€ 14 000 Asen­nus
 • Ras­kaan sar­jan kapasiteetti 
 • Tilaus­ten hal­lin­ta ja verkkokauppa 
 • Ammat­ti­lais­ta­son julkaisujärjestelmä 
PRO

Ylläpito

Harrastelehti

 • Hos­ting web-hotellitason palvelimella
 • Yllä­pi­don toi­men­pi­teet tar­peen vaa­ties­sa, ei jat­ku­vaa seurantaa.
 • Mak­sul­lis­ten laa­jen­nus­ten lisens­si­mak­sut, sup­pea versio.
 • Puo­li tun­tia etä­tu­kea /kk
 • Päi­vys­tys arki­sin klo 9–17
 • Var­muus­ko­pioin­ti ker­ran päivässä

Sidosryhmälehti

 • Hos­ting nopeal­la ja skaa­lau­tu­val­la virtuaalipalvelimella
 • Tek­ni­nen asian­tun­ti­ja tar­kas­taa sivus­ton toi­min­nal­li­suu­det ker­ran kuukaudessa.
 • Mak­sul­lis­ten laa­jen­nus­ten lisens­si­mak­sut, pro-taso
 • Puo­li tun­tia etä­tu­kea /kk
 • Päi­vys­tys arki­sin klo 9–17
 • Var­muus­ko­pioin­ti ker­ran päivässä

Hybridilehti

 • Hos­ting kah­del­la nopeal­la ja skaa­lau­tu­val­la dedi­koi­dul­la palvelimella
 • Tek­ni­nen asian­tun­ti­ja tar­kas­taa sivus­ton toi­min­nal­li­suu­det ker­ran kuukaudessa.
 • Mak­sul­lis­ten laa­jen­nus­ten lisenssimaksut
 • Puo­li tun­tia etä­tu­kea /kk
 • Päi­vys­tys 24/7
 • Var­muus­ko­pioin­ti ker­ran päivässä

Ominaisuudet

Harrastelehti

 • Oma domain
 • SSL-salaus
 • 4 tun­nin käyttöönottokoulutus
 • Esi­val­mis­tet­tu artikkelirakenne
 • Esi­val­mis­tet­tu toi­mi­tuk­sen käyttöliittymä
 • Ulkoa­sun muok­kaus­ta 1 htpv
 • Visu­aa­li­nen editori
 • Kehit­ty­nyt tietosuoja
 • Some-integraatio
 • Rajat­to­mas­ti sähköpostilaatikoita

Sidosryhmälehti

 • Oma domain
 • SSL-salaus
 • Rää­tä­löi­ty artikkelirakenne
 • 8 tun­nin käyttöönottokoulutus
 • Rää­tä­löi­ty ilmoi­tusark­ki­teh­tuu­ri ja ilmoi­tus­paik­ko­jen seuranta
 • Esi­val­mis­tet­tu toi­mi­tuk­sen käyttöliittymä
 • Ulkoa­sun muok­kaus­ta 2 htpv
 • Visu­aa­li­nen editori
 • Videoi­den aja­mi­nen omas­ta tietokannasta
 • Kehit­ty­nyt tietosuoja
 • Some-integraatio
 • Rajat­to­mas­ti sähköpostilaatikoita
 • Haku­ko­neop­ti­moin­nin työkalut
 • Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut

Hybridilehti

 • Oma domain
 • SSL-salaus
 • Rää­tä­löi­ty artikkelirakenne
 • 12 tun­nin käyttöönottokoulutus
 • Tilaus­ten hal­lin­ta ja sessionhallinta
 • Verk­ko­kaup­pa
 • Suo­men kiel­tä ymmär­tä­vä äly­käs hakukone
 • Inte­graa­tiot taustajärjestelmiin
 • Moni­puo­li­set sisäl­lön­tuo­tan­non työ­ka­lut, esim. suo­raan tekstinkäsittelyohjelmalla
 • Laa­ja käyt­tä­jä­roo­lien hallinta
 • Rää­tä­löi­ty ilmoi­tusark­ki­teh­tuu­ri ja ilmoi­tus­paik­ko­jen seuranta
 • Esi­val­mis­tet­tu toi­mi­tuk­sen käyttöliittymä
 • Ulkoa­sun muok­kaus­ta 5 htpv
 • Visu­aa­li­nen editori
 • Videoi­den aja­mi­nen omas­ta tietokannasta
 • Kehit­ty­nyt tietosuoja
 • Some-integraatio
 • Rajat­to­mas­ti sähköpostilaatikoita
 • Haku­ko­neop­ti­moin­nin työkalut
 • Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut

Laajennukset

Kaik­kia TimeZi­nen ver­sioi­ta on mah­dol­lis­ta muo­ka­ta. Asen­nus­ten rää­tä­löin­ti­mah­dol­li­suu­det ovat moni­puo­li­set, kos­ka TimeZi­ne on raken­net­tu WordPress-alustalle ja WordPres­sin eko­sys­tee­mi on – noh – suun­nat­to­man suu­ri. On myös sel­vää, että jokai­nen leh­ti on per­soo­nal­li­suus ja tar­peet ovat moni­nai­set. Asen­nuk­sen yhtey­des­sä on aivan luval­lis­ta kes­kus­tel­la hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa mah­dol­li­sis­ta lisä­omi­nai­suuk­sis­ta. Tun­nem­me tek­no­lo­gi­aa laa­jas­ti ja osaam­me suo­si­tel­la par­hai­ta rat­kai­su­ja ja käy­tän­tö­jä mah­dol­li­sik­si lisä­toi­min­noik­si. Pie­niä toi­men­pi­tei­tä voi­daan toteut­taa mak­sut­ta ja suu­rem­pien laa­jen­nus­ten hin­ta mää­räy­tyy työ­tun­tio­le­tuk­sen mukaan.