Digitaalinen oppimisympäristö on kestävä tapa pitää huolta henkilöstön osaamisesta.

Edisty on työkalu muuntokoulutukseen

Yritysten pitää itse reagoida työvoimapulaan

Teksti: Ilkka Kumpunen

Kuva: Time­house

Edisty on työkalu verkkokoulutusten tekijälle. Edisty sopii sekä aloittelijoille, raskaan sarjan kouluttajille että oppilaitoksille.

Yle uuti­soi 11.6.2019 työ­mark­ki­noi­den mur­rok­ses­ta. Man­power Grou­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kario­la puhui sii­tä, että on pal­jon­kin alo­ja, joil­la on aitoa työ­voi­ma­pu­laa ja huu­ta­va tar­ve osaa­jil­le. Hänen mukaan­sa rat­kai­su on muun­to­kou­lu­tuk­sen tun­tu­va nopeuttaminen.

Kario­la tote­si, että perin­tei­set tut­kin­to­poh­jai­set ohjel­mat ovat lii­an hitai­ta rea­goi­maan työ­elä­män muu­tok­siin. Eri­tyi­ses­ti IT-alalla käy­tän­tö on jo arki­päi­vää, mut­ta monel­la muul­la alal­la täs­tä voi­tai­siin ottaa oppia.

Oppimisympäristöstä nopea apu

Time­house Oy on kehit­tä­nyt käte­vän oppi­mi­sa­lus­tan, Edisty:n, jol­la voi teh­dä verk­ko­kou­lu­tuk­sia. Edis­ty on suun­ni­tel­tu niin help­po­käyt­töi­sek­si kuin mah­dol­lis­ta ja asen­nus sisäl­tää ilmai­sen suo­men­kie­li­sen kurs­sin, jon­ka avul­la kou­lu­tus­ten teke­mi­sen käy­tän­nöt kuva­taan selkeästi.

Edis­ty on edul­li­nen hank­kia ja yllä­pi­tää. Sii­nä on kat­ta­vas­ti omi­nai­suuk­sia sekä kou­lut­ta­jal­le että opis­ke­li­jal­le. Sii­hen on help­po raken­taa sekä kurs­se­ja että kurs­si­pol­ku­ja, jot­ka seu­raa­vat esi­mer­kik­si amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opetussuunnitelmia.

Kou­lu­tuk­ses­sa voi­daan käyt­tää videoi­ta, teh­tä­vä­työ­ka­lu­ja ja sii­hen voi­daan raken­taa erit­täin moni­puo­li­sia ope­tus­ko­ko­nai­suuk­sia ainut­laa­tui­sin työ­ka­luin. Time­house tar­jo­aa myös moni­puo­li­sen eko­sys­tee­min sekä peda­go­gi­seen että tek­ni­seen sisällöntuotantoon.

Oppi­mi­sym­pä­ris­tööm­me voi pereh­tyä tästä:

www.edisty.fi

Reportaasit

Tatra T57

Tat­ra T57 oli tšek­kos­lo­va­kia­lai­sen Tat­ran vuo­si­na 1931–1947 val­mis­ta­ma hen­ki­lö­au­to. Sii­tä teh­tiin usei­ta kori­mal­le­ja, jois­ta osa oli rää­tä­löi­ty asia­kas­tar­peen mukaan. Tšek­kos­lo­va­kian lisäk­si auto­ja val­mis­tet­tiin lisens­sil­lä Itävallassa.

Lue lisää »

Pelastetaan gorillat

Ihmi­set ja goril­lat ovat läheis­tä sukua – jaam­me perä­ti 98,3 % peri­mäs­täm­me. Suku­lai­suus­suh­de ei ole toi­mi­nut kui­ten­kaan goril­lan eduk­si: Ihmi­nen tap­paa näi­tä upei­ta eläi­miä lihan vuok­si. Nii­tä pyy­dys­te­tään myös lem­mi­keik­si ja usko­mus­hoi­to­jen tar­pei­siin. Lisäk­si eli­nym­pä­ris­tön tuhou­tu­mi­nen ja pilaan­tu­mi­nen uhkaa­vat gorilloja. 

Lue lisää »

Mikä verkkolehti on ja kuinka se toimii

Samal­la taval­la, kuin nipus­ta pape­ria syn­tyy leh­ti sito­mal­la sivut yhteen, verk­ko­si­vuis­ta syn­tyy “leh­ti” lisää­mäl­lä tar­vit­ta­va tek­no­lo­gia ja omi­nai­suu­det. TimeZi­ne on “aito” verk­ko­leh­ti, se on suun­ni­tel­tu ruu­dul­ta luet­ta­vak­si ja säh­köi­seen julkaisutoimintaan.

Lue lisää »

Juice teki miehen työn

Juice Les­ki­nen jät­ti jäl­keen­sä val­tai­san tuo­tan­non. Pää­asias­sa tun­nem­me hänet puhut­te­le­vas­ta ja rik­kaas­ta musii­kil­li­ses­ta tuo­tan­nos­ta, mut­ta myös hänen kir­jal­li­set ansion­sa ovat mittavat.

Lue lisää »

Dinosaurusten kehittyminen ja kukoistus

Nimi Din­osau­rus tar­koit­taa hir­mu­lis­koa ( kreikk. dei­nos, ‘hir­mui­nen’ ja sau­ros, ‘matelija/lisko’). Nimen kek­si vuon­na 1842 englan­ti­lai­nen luon­non­tut­ki­ja Ric­hard Owen. Eri din­osau­rus­ten nimis­sä on eri­lai­sia päät­tei­tä ja mui­ta osia, jot­ka kuvaa­vat nii­den omi­nai­suuk­sia, esi­mer­kik­si sii­vel­li­syyt­tä tai ham­pai­ta. Pää­tet­tä ‑sau­rus käy­te­tään eten­kin mate­li­ja­mais­ten eläin­ten nimis­sä, ja pää­te ‑rap­tor (lat. ‘ros­vo’) tar­koit­taa saa­lis­ta­jaa ja petoa. Nimiä on annet­tu usein myös tut­ki­joi­den ja löy­tö­paik­ko­jen mukaan. 

Lue lisää »

Arkkitehtuuri oli joskus kaunista

Eliel Saa­ri­nen (1873 – 1950) oli kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­ti. Hänen pää­tyy­li­suun­tan­sa oli­vat kan­sal­lis­ro­man­tiik­ka ja jugend. Opis­kel­les­saan tek­ni­ses­sä kor­kea­kou­lus­sa Eliel Saa­ri­nen tutus­tui kah­teen muu­hun nuo­reen ark­ki­teh­tiin, Her­man Gesel­liuk­seen ja Armas Lindgre­niin. Kol­mik­ko perus­ti 1896 ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton Gesel­lius, Lindgren & Saarinen.

Lue lisää »

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maailmassa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan siitä,

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!