Bittikarttagrafiikka

Bit­ti­kart­ta­gra­fiik­ka on tie­to­tek­nii­kas­sa käy­tet­ty ylei­nen tapa esit­tää kuvia digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa. Täl­lai­sia kuvia kut­su­taan bit­ti­kart­ta­ku­vik­si, pik­se­li­ku­vik­si tai ras­te­ri­ku­vik­si.

Bit­ti­kart­ta­ku­va muo­dos­tuu pik­se­leis­tä (kuva­pis­teis­tä, kuva-alkioista), jot­ka muo­dos­ta­vat šak­ki­lau­dan kal­tai­sen ruu­du­kon. Jokai­sel­la pik­se­lil­lä on tiet­ty väri, ja ne tal­len­ne­taan yleen­sä jär­jes­tyk­ses­sä riveit­täin vasem­mal­ta oikeal­le.

Bit­ti­kart­ta­gra­fiik­ka on ylei­sin tapa esit­tää kuvia tie­to­tek­nii­kas­sa. Sitä käy­te­tään muun muas­sa valo­ku­vien digi­taa­li­ses­sa tal­len­nuk­ses­sa ja WWW-sivuilla esiin­ty­vien kuvien ja kaa­vioi­den esit­tä­mi­ses­sä. Kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jel­mat muok­kaa­vat ensi­si­jai­ses­ti bit­ti­kart­ta­gra­fiik­kaa; vek­to­ri­gra­fiik­kaoh­jel­mia ei yleen­sä kut­su­ta kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jel­mik­si.

Bit­ti­kart­ta­ku­vat kan­nat­taa teh­dä riit­tä­vän suu­reen pik­se­li­ko­koon, jos­ta voi myö­hem­min teh­dä pie­nem­piä kopioi­ta esi­mer­kik­si WWW-käyttöä var­ten. Tie­dos­to­ko­ko bit­ti­kart­ta­ku­via käsi­tel­les­sä onkin usein suu­ri, aina­kin pak­kaa­mat­to­ma­na.

Bit­ti­kart­ta­ku­van mah­dol­lis­ta­man kuvan­laa­dun mää­rää kak­si suu­ret­ta, pik­se­li­re­so­luu­tio eli kuin­ka mon­ta pik­se­liä kuvas­sa on vaaka- ja pys­ty­suun­nas­sa tai väri­sy­vyys eli kuin­ka mon­ta bit­tiä käy­te­tään värin esit­tä­mi­seen yhtä pik­se­liä koh­den. Lisäk­si mah­dol­li­nen häviöl­li­nen kuvan­pak­kaus vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen. Sopi­van paperikoko-kuvanlaatusuhteen etsi­mi­sek­si voi­daan puo­les­taan las­kea pik­se­li­ti­heyk­siä.

Tatra T57

Tat­ra T57 oli tšek­kos­lo­va­kia­lai­sen Tat­ran vuo­si­na 1931–1947 val­mis­ta­ma hen­ki­lö­au­to. Sii­tä teh­tiin usei­ta kori­mal­le­ja, jois­ta osa oli rää­tä­löi­ty asia­kas­tar­peen mukaan. Tšek­kos­lo­va­kian lisäk­si auto­ja val­mis­tet­tiin lisens­sil­lä Itä­val­las­sa.

Lue lisää »

Pelastetaan gorillat

Ihmi­set ja goril­lat ovat läheis­tä sukua – jaam­me perä­ti 98,3 % peri­mäs­täm­me. Suku­lai­suus­suh­de ei ole toi­mi­nut kui­ten­kaan goril­lan eduk­si: Ihmi­nen tap­paa näi­tä upei­ta eläi­miä lihan vuok­si. Nii­tä pyy­dys­te­tään myös lem­mi­keik­si ja usko­mus­hoi­to­jen tar­pei­siin. Lisäk­si eli­nym­pä­ris­tön tuhou­tu­mi­nen ja pilaan­tu­mi­nen uhkaa­vat goril­lo­ja.

Lue lisää »

Mikä verkkolehti on ja kuinka se toimii

Samal­la taval­la, kuin nipus­ta pape­ria syn­tyy leh­ti sito­mal­la sivut yhteen, verk­ko­si­vuis­ta syn­tyy “leh­ti” lisää­mäl­lä tar­vit­ta­va tek­no­lo­gia ja omi­nai­suu­det. TimeZi­ne on “aito” verk­ko­leh­ti, se on suun­ni­tel­tu ruu­dul­ta luet­ta­vak­si ja säh­köi­seen jul­kai­su­toi­min­taan.

Lue lisää »

Juice teki miehen työn

Juice Les­ki­nen jät­ti jäl­keen­sä val­tai­san tuo­tan­non. Pää­asias­sa tun­nem­me hänet puhut­te­le­vas­ta ja rik­kaas­ta musii­kil­li­ses­ta tuo­tan­nos­ta, mut­ta myös hänen kir­jal­li­set ansion­sa ovat mit­ta­vat.

Lue lisää »

Dinosaurusten kehittyminen ja kukoistus

Nimi Din­osau­rus tar­koit­taa hir­mu­lis­koa ( kreikk. dei­nos, ‘hir­mui­nen’ ja sau­ros, ‘matelija/lisko’). Nimen kek­si vuon­na 1842 englan­ti­lai­nen luon­non­tut­ki­ja Ric­hard Owen. Eri din­osau­rus­ten nimis­sä on eri­lai­sia päät­tei­tä ja mui­ta osia, jot­ka kuvaa­vat nii­den omi­nai­suuk­sia, esi­mer­kik­si sii­vel­li­syyt­tä tai ham­pai­ta. Pää­tet­tä ‑sau­rus käy­te­tään eten­kin mate­li­ja­mais­ten eläin­ten nimis­sä, ja pää­te ‑rap­tor (lat. ‘ros­vo’) tar­koit­taa saa­lis­ta­jaa ja petoa. Nimiä on annet­tu usein myös tut­ki­joi­den ja löy­tö­paik­ko­jen mukaan.

Lue lisää »

Arkkitehtuuri oli joskus kaunista

Eliel Saa­ri­nen (1873 – 1950) oli kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­ti. Hänen pää­tyy­li­suun­tan­sa oli­vat kan­sal­lis­ro­man­tiik­ka ja jugend. Opis­kel­les­saan tek­ni­ses­sä kor­kea­kou­lus­sa Eliel Saa­ri­nen tutus­tui kah­teen muu­hun nuo­reen ark­ki­teh­tiin, Her­man Gesel­liuk­seen ja Armas Lindgre­niin. Kol­mik­ko perus­ti 1896 ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton Gesel­lius, Lindgren & Saa­ri­nen.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!