Lyhyet

Avioliitto

 

Ennen, hyvi­nä aikoi­na, oli avio­liit­to var­sin yksin­ker­tai­nen jut­tu. Kesäil­lan lep­peäs­sä hämys­sä lava­tans­sien jäl­kei­nen saat­ti­reis­su teki hel­pos­ti mut­kan hei­nä­la­don kaut­ta. Muu­ta­maa viik­koa myö­hem­min nei­to huo­ma­si ole­van­sa pie­niin päin. Asia ker­rot­tiin tule­val­le sul­hol­le, joka oitis ymmär­si tilan­teen. Sol­mit­tiin kih­laus, haet­tiin kuu­lu­tuk­set ja pidet­tiin näyt­tä­vät kirk­ko­häät. Lap­si syn­tyi juu­ri ja juu­ri sää­dyl­li­se­nä aika­na, ja vain kyy­ni­sim­pään mie­leen hii­pi epäi­lyk­siä mor­sion sää­dyl­li­syy­des­tä, vaik­ka kah­dek­san­nel­la kuul­la syn­ty­nyt kes­ko­nen pai­noi­kin vähän yli nel­jä kiloa. Nai­mi­sis­sa pysyt­tiin sit­ten hau­taan saak­ka. Nyky­ään on avo­lii­tot, homo­lii­tot, seuk­kai­lut, rekis­te­röi­dyt pari­suh­teet, sivii­li­vih­ki­mi­set ja avoi­met sek­si­suh­teet. Neli­kymp­pi­sik­si asti etsi­tään itseä ja kun lopul­ta vakiin­nu­taan, niin ero tulee jo muu­ta­man vuo­den kulut­tua, kun vii­den­kym­pin vil­li­tys pai­naa pääl­le. Tie­tää­kö­hän ihmi­set enää itse­kään omaa siviilisäätyään.

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maailmassa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan sii­tä, miten vai­ke­aa elä­mä muka­mas oli, kun

Lue lisää »

Muumihahmot

”Van­ha per­he­ku­va” muu­mien suvus­ta. Muu­mit asu­vat Muu­mi­laak­sos­sa Muu­mi­ta­los­sa. Muu­mi­per­hee­seen kuu­lu­vat Muu­mi­peik­ko sekä hänen äitin­sä Muumimamma

Lue lisää »

MS-DOS

Mic­ro­sof­tin vuon­na 1981 jul­kai­se­ma, teks­ti­poh­jai­sel­la komen­to­liit­ty­mäl­lä varus­tet­tu käyt­tö­jär­jes­tel­mä. Se oli ensim­mäi­nen laa­jal­ti levin­nyt käyt­tö­jär­jes­tel­mä IBM PC ‑tie­to­ko­neil­le.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!