Lyhyet

Autot

Van­haan hyvään aikaan oli tip­pa­rel­lu, pom­pan nap­pi ja kupla­folk­ka­ri. Kivas­ti nii­hin mah­tui ydin­per­he kap­säk­kei­neen, eikä kenel­lä­kään ollut tyl­sää. Tek­niik­ka oli yksin­ker­tais­ta ja luo­tet­ta­vaa, ja jos viko­ja ilme­ni, kos­lan saat­toi hel­pos­ti nos­taa pir­tin pöy­däl­le huol­to­toi­mia var­ten. Nyky­au­tot on nave­tan kokoi­sia tie­to­ko­ne­kes­kuk­sia, jon­ka hal­lin­taan ei tar­vi­ta ajo­kort­tia, vaan vähin­tään kan­di­tut­kin­to tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tees­sä. Tilaa on niin, että kul­jet­ta­jan on hel­pom­pi pitää taka­penk­ki­läi­siin yhteyt­tä puhe­li­mit­se, kuin huu­ta­mal­la, ja taka­kont­tiin voi pysä­köi­dä parin vuo­si­kym­me­nen takai­sen per­heau­ton. Tehoa on yhdes­sä autos­sa enem­män kuin enti­sai­kaan kes­ki­suu­ren maa­ta­lous­pi­tä­jän trak­to­reis­sa yhteen­sä. Sil­ti niil­lä ei pää­se tal­vi­ke­lis­sä edes liik­keel­le, kun on luis­to­nes­to, ajo­nes­to, ABS ja air­bag yhtä aikaa pääl­lä.

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maa­il­mas­sa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan sii­tä, miten vai­ke­aa elä­mä muka­mas oli, kun

Lue lisää »

Muumihahmot

”Van­ha per­he­ku­va” muu­mien suvus­ta. Muu­mit asu­vat Muu­mi­laak­sos­sa Muu­mi­ta­los­sa. Muu­mi­per­hee­seen kuu­lu­vat Muu­mi­peik­ko sekä hänen äitin­sä Muu­mi­mam­ma

Lue lisää »

MS-DOS

Mic­ro­sof­tin vuon­na 1981 jul­kai­se­ma, teks­ti­poh­jai­sel­la komen­to­liit­ty­mäl­lä varus­tet­tu käyt­tö­jär­jes­tel­mä. Se oli ensim­mäi­nen laa­jal­ti levin­nyt käyt­tö­jär­jes­tel­mä IBM PC ‑tie­to­ko­neil­le.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!